سایت ردکالا در رسانه های مختلف
مصاحبه آقای محمود سبزه ای مدیر فنی استارت آپ رد کالا
معرفی سایت ردکالا در برنامه به روز شبکه 3 سیما